Introducció

Els fets explicats en aquesta exposició estan extrets del primer llibre d’actes, dels documents de l’època que han arribat fins avui en dia, tots ells redactats en castellà.
El primer llibre d’actes està segellat el 27 d’abril, i va tenir un cost de 12,50 pts.
D’aquest llibre existeix un duplicat, escrit part en català, del que han estat arrencades les primeres 64 pagines.
Tots els documents que es feien, tant les llistes de nous socis, com les activitats portades a terme, havien de ser presentades al Govern Civil amb el corresponent segell.
La primera Junta es va fer el 15 de novembre de 1940, sota la presidència de Juan García, president de la Junta Gestora, i amb l’assistència del representant del ” Exmo. Sr. Jefe Superior de Policia de Barcelona”.
L’entitat va començar amb 180 socis, com es pot comprovar en el llistat amb data de gener de 1940. El soci nº1 era Alberto Pámies, que va ser fundador del Centre Excursionista Rafel Casanova (CERC) el 1916.
Les primeres seccions de l’Entitat van ser: Muntanya – Arxiu i Capilla (Coral) que podien fer les seves activitats amb l’aportació econòmica dels socis protectors, pagant una quota a la secció que pertanyien, i la subvenció que la Junta destinava mensualment a cada secció, en cas que disposés de suficients diners a la caixa.
La primera acta de la Secció de Muntanya és del 20 de novembre de1940.

El 2 d’abril de 1940 són presentats els primers estatuts, que consten de 10 articles i estan signats pel Sr. Eduardo V. Padrós y de Palacios, com President del Consell General. El 2 de juliol són presentats al Govern Civil. Posteriorment s’afegeix un article addicional, fent constar que l’Entitat té una secció musical. Després d’aquesta modificació la presentació final es va fer el 23 de desembre i reben l’aprovació el febrer de 1941.

1940 –>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept