1942

GENER
Dia 1.- .- Queda constituïda la nova Junta de Fotografia.
Es parla de la necessitat de nomenar un administrador i s’acorda buscar-ne un.
Es recorda a les Seccions que es tenen de presentar els comptes anuals al Govern Civil.
Dia 21.- Es nomena Miguel Sorribes com Administrador. El cost d’aquesta incorporació el cobrirà el Consell Directiu i si aquest no arriba hi hauran de contribuir les seccions a la mida de les seves possibilitats.
Es fan gestions per aconseguir l’autorització de realitzar excursions en autocar.
Dimiteix el President de la Secció de “Deportes de Montaña” i es debat la reorganització de la Secció.
S’aprova que el 25% de tots els beneficis que s’obtinguin en rifes, tómboles i festivals aniran a un compte obert en la Caixa d’Estalvis , per comprar un projector de cine sonor.

MARÇ
S’acorda carregar els bitllets col•lectius de 0,05 pts en benefici de la Secció de Muntanya.
El preu del lloguer d’esquís serà de 3 Pts.
Dia 7- S’unifiquen totes les quotes, i com a conseqüència el Consell Directiu pagarà totes les despeses de les seccions.
Es proposa al Mestre Jordá per a Soci Honorari de l’Entitat
Es renova per un any el permís per assajar tres dies a la setmana.
Dia 26.- Dimiteix el Tresorer Sr. Salazar, s’acorda acceptar-la, però es mantindrà en el càrrec un màxim de 3 mesos fins que l’autoritat pertinent no accepti el nou tresorer.
Es deixa de publicar el butlletí social en no estar aprovat el reglament de publicacions periòdiques,
de moment es faran unes circulars informatives, que fan la mateixa funció però amb un nom diferent.
ABRIL
Del 1 al 6.- Es va fer una excursió a Menorca. Vocal J. Miñana.
Dia 8.- S’acorda que els socis que lloguin material hauran de deixar 5 pts de dipòsit.
JUNY
Dia 6.- El Secretari Sr. Sorribes , ingressa a files. El President s’encarregarà dels tràmits oficials per legalitzar el nou estat de la Junta Directiva.
S’accepta la dimissió del Tesorer Sr. Salazar i se’n fa càrrec provisionalment Ramón Arbós.
22 de juny.- S’Aprova la unificació de quotes per millorar el moviment de caixa.
JULIOL
Durant el mes de juliol es va celebrar el 3er Concurs de Fotografia d’arxiu, sota el tema “ La Muntanya”. El pressupost en premis és de 30 pts.

AGOST
Dia 4.- Per acord de Consell General, el mes d’octubre es cobrarà 1 pta en concepte de “montañismo”.
S’aproven les noves quotes que seran: socis femenins i menors de 16 anys 0.50 pts. en concepte d’administració i la resta 1,50 pts. per el mateix concepte. Les quotes dels socis protectors de les seccions seran com a mínim de 0,50 pts. exceptuant la Secció de fotografia que serà de 1 pta., pels els nous socis s’estableix en concepte d’admissió: femenines i menors de 16 anys 1 pta. i la resta 2 ptes.
S’acorda comprar dos tendes de campanya per efectuar un sorteig, una d’elles en base de la venda de 1000 números de 1 pta.
Dels dies 1 al 9 s’organitza un campament a la Cala Fosca (Palamós), vocal A. Bort.

Cursa La Roca - Teià 1942

Autora : Núria Reyne – Cursa La Roca – Teià (17/05/1942)

 

SETEMBRE
Dels dies 1 al 15 es va portar a terme el 2n Saló de Fotografia
Dia 15.- És decideix que el dia 27 de novembre es farà el sorteig de la tenda de campanya.
Dia 20.- Consell General crea la Secció d’Esquí, que de moment serà única per totes les delegacions. Cada delegació haurà de nomenar un delegat.
OCTUBRE
Dia 2.- La Secció de Muntanya presenta els seus comptes amb un superàvit de 360,25 pts. Incloïen els beneficis dels banys que varen ser de 271,25 pts.
Dia 8.- Són aprovats els Estatuts de la UEC – Consell General, que consten de 8 títols i 24 articles. Aquest Estatuts van ser presentats el 15 de juliol.
Dia 20.- Es nomena delegat de la UEC de Gràcia a la Secció d’Esquí de Consell General el Sr. Montmany.
S’encarrega al Sr. García perquè porti a terme unes gestions per ampliar el local social, per aquest motiu s’aplaça la reforma de les secretaries de les seccions de Muntanya i Fotografia.
S’aprova la proposta del bibliotecari d’apujar en 0,25 pts el préstec de llibres.
Es comunica a la Secció “Capilla” que a les classes de solfeig només hi podran assistir els socis i fills de socis, i es decideix oferir la direcció musical al mestre Marimón mentre duri l’absència del
mestre Jordà.
S’aprova comprar dos series d’un número de loteria de Nadal i fer participacions d’1 pta.

DESEMBRE
Dia 2.- Es presten les lliteres propietat de la UEC de Gràcia pel refugi de La Molina amb la condició de recuperar-les quan facin falta.
Les gestions del Sr. García per l’ampliació del local no han tingut èxit, per tant tiren endavant les reformes previstes anteriorment.
S’aprova la compra de farmacioles individuals per les excursions.
S’acorda jugar 25 pts. en cada un dels números 42509 i 30350 de la rifa de Nadal.
Dia 22.- Es notifica l’aprovació de la nova Junta Directiva al Govern Civil.
Cessen de la Junta els Srs. Vicente Sorribes Dalmau i Antonio Salazar Avellana.
Són nomenats el Sr Montmany com delegat de la Secció de Neu de Consell General i Alberto Pámies, vocal de Secció Biblioteca.
Es comunica a les Seccions, que han de vigilar els actes que s’organitzen, per què no passi com a la Secció Capilla, que la festa del dia de Sant Esteve va ser censurada per les autoritats.
Tots els caps de setmana que la neu estigui en condicions es faran sortides a La Molina. Els que no siguin socis de la Secció de Neu ho hauran de demanar amb antelació per assegurar-se que queden places al refugi.

 

<– 1941  1943 –>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept