1958 – 1961

1958

21 de gener.- Es demana el permís de l’any en curs.
28 de gener.- El President Sr. Juan Reig declara que la caseta és per ús dels socis, sense ànim de lucre.
28 d’abril.- Nova inspecció per part d’Obres Públiques, Grup de Ports de Barcelona i Tarragona, el pressupost de despeses probables que ocasionarà el reconeixement e informe, serà de 714 ptes.
4 de juny.- Examinada la petició es reconeix que la caseta ja està instal•lada i que ocupa uns 52 m2, i s’ha de pagar un cànon de 260 ptes. Es segueix fent constar que la caseta a de ser desmuntable, cosa que s’ha de fer cada any.
Davant la inauguració de la temporada de banys, es recorda a tots els socis l’obligació de presentar el carnet i el últim rebut.
Els preus seran: Socis 2 ptes. familiars directes 3 ptes. i els acompanyants dels socis 6 ptes.

1959

7 de juny.- S’inaugura la temporada de banys. Les condicions són les mateixes que l’any anterior. La categoria familiar són: els fills, pares i la muller del soci.
En el mes de desembre, es fa un esborrany per preparar la documentació necessària, la instància s’ha de presentar passat l’1 de gener de 1960

1960

31 de gener.- Es convoca els socis el dia 12 de febrer a una reunió informativa per tractar com assumpte principal la construcció d’una nova caseta de banys. El comunicat el signa Ricard Carenys com a secretari.
12 de febrer.- En la reunió efectuada s’acorda la modificació de la caseta de banys, s’invita a tots els socis que vulguin a col•laborar, ho notifiquin a la comissió creada i que està formada pels Srs. Grañen, Parramón, Marí i Laborda.

Carnet de la caseta de banys

Carnet de la caseta de banys (1960)

30 d’abril.- Es té un pressupost detallat de F. Hortoneda que puja a 57.955 ptes., el qual és acceptat.

1 de juny.- Es notifica que les obres de la nova caseta estan molt avançades, ja que l’anterior ja havia quedat petita, per la gran quantitat de socis que hi anaven. Es demana ajuda econòmica als socis a la mida de les seves possibilitats.
Es prega als socis que no vagin a la caseta mentres durin les obres de la mateixa, es suposa que a finals de juny ja estarà acabada, s’avisarà oportunament.
15 de juny.- Miguel Parramón en nom de la UEC de Gràcia demana els permisos d’obres l’Ajuntament de Badalona, el qual dóna l’autorització de les mateixes.
25 de juny.- Factura de F. Hortoneda, que un cop afegit els extres puja a 63.056,60 ptes., de les que resten pagar 20.806.60 ptes.
Es van pagar en concepte de taxes a la “Jefatura de Puertos de la Provincia de Barcelona” per la concessió temporal, 770,40 ptes.
26 de juny.- La nova caseta entra en funcionament, encara que s’anuncia que la inauguració oficial es farà a finals de juliol o a primers d’agost. La caseta finalment es va fer tota d’obra.

1961

Mes de març.- Es sortegen les primeres cèdules de les aportacions per la construcció de la caseta de banys.
1 de juny.- S’obre la caseta per la temporada de banys.
11 de juny.- Es fa la inauguració oficial de la nova caseta de banys de Badalona, amb la presència del President del Consell General Sr. Martín Buró i representants de varies delegacions, portant-se a terme diferents celebracions, sobretot dedicades a la gent menuda i al migdia es va obsequiar amb un vermut d’Honor i unes paraules del President de la UEC de Gràcia Sr. Grañén. S’agraeix al soci Sr. Manuel Borrás per l’obsequi d’un rellotge de paret.
Es continua sortejant cada mes les cèdules amortitzables.

 

<– 1953-57  1962-65–>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept