1946 – 1947

1946

7 de març.- El Sr. Redondo informa de les converses que ha tingut amb els representants del “Orfeón Graciense de E y D”, referent a les casetes de banys de Badalona, i de no arribar a cap conclusió definitiva, es decideix que en la propera reunió de la Junta es presentaran els pressupostos per la construcció d’una de nova.
21 de març.- Es debat la necessitat de tenir una casseta de banys pròpia. S’acorda que sí i es discuteix la forma més convenient de portar-lo a terme. S’acorda demanar més pressupostos per tal de recollir fons i fer una emissió de 100 cèdules reintegrables de 25 ptes., cada una distribuïda en cupons d’1 pta., els quals seran vàlids per pagar el bany durant la propera temporada.

7 de maig.- Es presenta un pressupost per la construcció de la caseta de banys amb un import de 11.000 ptes., que es estudiat juntament amb el presentat el 13-11-1945, i en vista que no es creu possible reunir aquesta quantitat, són desestimats i es deixa sense efecte l’acord de les cèdules.

Reunits el 25 de juny, per una part el “Orfeón Graciense” i de l’altre la UEC de Gràcia s’acorda traspassar les casetes de banys amb les següents condicions: El “Orfeón Graciense” entregarà el 30 de setembre, la quantitat de 1500 ptes. a la UEC de Gràcia en concepte de compensació dels lloguers pagats, millores i traspàs dels drets d’arrendament del terreny on estan situades les casetes.
L’ús de les casetes es regiran pels reglaments de costum i en podran fer ús els socis de les dues entitats.
Cadascuna de les entitats anomenarà un vocal i les caixes seran separades i es pagarà l’arrendament de la present temporada a parts iguals.
S’entén com temporada fins el 30 de setembre, data en que es farà el pagament estipulat, la UEC de Gràcia perdrà tots els drets sobre el terreny, instal•lacions i les casetes.

27 de juny.- Es fa saber, d’haver arribat a un acord amb el “Orfeón Graciense de E y D.” en el que es refereix a les casetes de banys de Badalona.

29 d’octubre.- L’import efectiu de la caixa de la Secció d’escalada que puja 659 ptes. queda intervinguda fins que es solucioni la qüestió de la caseta de Banys i un cop solucionat s’anirà retornant en la mida del possible a la Secció de Muntanya.

15 de desembre.- Es comunica a tots els socis que exhaurit el conveni amb l’Orfeó Gracienc, les casetes de banys de Badalona han passat a ser de la seva propietat, tenint en compte la gran quantitat de socis que les utilitzaven, es buscaran noves casetes per la propera temporada, i es notifica que si algun soci sap de casetes que es lloguin o venguin ho comuniqui a la Junta. Les mides aproximades han de ser: 7 metres de façana, de 2 a 2,25 d’alçada i 4 de fons.

1947

16 de gener.- S’aprova un pressupost de 10.000 ptes. per la construcció de la nova caseta de banys, i es tornen a posar en circulació les cèdules reintegrables.

6 de març.- S’aproven les gestions fetes per el Sr. Redondo, a fi d’establir la construcció de la caseta de banys en un lloc situat al costat dels banys “Mar del Plata” dins el terme municipal de Badalona, raó per la qual es presenta la sol•licitud a la “Comandancia de Marina”.

10 d’abril.- El Sr Redondo comunica que la caseta de banys ja està construïda i que ja es té els permisos pertinents de la “Comandancia de Marina”, però que s’haurà de procedir al seu trasllat a la propera platja de Montgat. S’acorda fer-ho el dia 19 d’aquest mes, raó per la qual es demanen voluntaris.

Desprès de ser solucionades algunes dificultats d’ordre econòmic per portar a bon port aquest treball, el Consell Directiu creu convenient una emissió de cèdules amortitzables, de 25 ptes. cadascuna, per poder ajustar el pressupost de despeses del exercici de 1947.
El retorn de les cèdules reintegrables, es farà pel sistema de sorteig a mida que la situació econòmica ho permeti.

6 de maig.- El President informa que la nova caseta de banys ha quedat definitivament instal•lada a la platja de Badalona.

12.- de juny.- S’acorda augmentar a 8 ptes. l’abonament per temporada de banys als socis, havent de ser considerats com a tal la muller i els fills. El Sr. Redondo informa de l’estat de les obres, i que ha donat ordre per la construcció d’una pèrgola i una taula de fusta. El cost total de la caseta de banys va ser de 9157,05 ptes.

El 22 de juny es va inaugurar la caseta de banys.

 

<– 1942-45  1948-51 –>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept