Introducció – 1941

La història de les Casetes de Banys de la UEC de Gràcia, comença en trobar-se en un magatzem, on hi havia unes casetes desmuntables que havien estat de l’Orfeó Gracienc. Com havia endarreriments amb el lloguer del magatzem, la UEC de Gràcia se’n va fer càrrec.
5 de febrer. – Es nomena els Srs. Sanmartí i Solanes perquè vagin a Badalona per fer els tràmits pel trasllat de les casetes de banys del magatzem a la platja.
19 de febrer.- El soci C. Montmany s’encarrega de fer els tràmits per pagar el dipòsit de la caseta petita, i el soci Ollé serà l’encarregat d’avisar quan sigui oportú a la “Comisaria de Abastecimientos i Transporte” pel desplaçament amb un camió de les casetes.
Es va pagar 75 ptes. pel lloguer del magatzem on es guardaven.
Aquest mateix dia s’aprova el reglament de la Secció de Banys.
Les casetes es van situar a Badalona entre la riera de Cañadó i el torrent de Vallmajor.

L’arrendament va ser de 100 ptes. per la caseta gran i de 50 ptes. per la petita incloent-hi el permís de la Comandancia de Marina, la inscripció de sanitat i el permís de l’Ajuntament. El contracte es va firmar el 1 de març.
El 22 de març es va fer la instal•lació de les casetes de banys.
Les casetes es van inaugurar el 18 de maig.
En el reglament de les casetes de banys consta que les quotes eren de:

– Abonament per temporada 5 Ptes.,
– Estància del soci 1 dia 1 pta.
– Estància de no socis 1 dia 2 ptes.,
– Per l’ús nomes de les taules 0,25 ptes.
– Els no socis només podran tenir el permís per fer-ne ús 3 cops per temporada.

El 27 de juny, la Secció de Banys després de fer totes les liquidacions té un saldo a favor de 299 ptes.

 

1942-1945 –>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept