1942 – 1945

1942

26 de març.- Les tarifes per la caseta de banys seran, per els socis que tenien l’abonament de l’any anterior el mateix preu, els nous abonaments de socis i familiars seran de 6 ptes.

6 de juny.- S’acorda anticipar a la Secció de Muntanya 150 ptes. per pagar els impostos de les casetes de bany.

Primeres casetes de banys 1942

Autora: Maria Viguera – Primeres casetes de bany 1942-43

En l’Assemblea portada a terme el dia 16 de juny, el soci Sr. Solé sol•licita la instal•lació de vàters i dutxes, a les casetes de banys, i la junta li contesta que comparteix la idea però que no s’ha pogut realitzar per falta de pressupost. S’acorda incrementar en 1 pta. els rebuts del mes de juliol com donatiu voluntari pro – casetes de banys, si la proposta té èxit s’instal•larien els serveis sol•licitats.
S’apugen els abonaments de temporada a 7 ptes., quedant la resta de preus igual.

1943

7 d’abril.- S’aproven les quotes de la temporada de banys, que siguin les mateixes que l’any anterior.

12 de maig.- S’aprova un pressupost de 700 ptes per pintar les casetes de banys.

14 de juliol.- L’estat de comptes de la Comissió de Banys és : entrades 724 ptes. sortides 684,15 ptes. saldo 39,85 ptes.

1944

14 de març.- Per la pròxima temporada de banys, la quota única serà de 7 ptes.

1 d’agost.- A raó d’unes queixes, es pren l’acord de ratificar el Reglament de les casetes de banys i donar plens poders al vocal.

18 d’octubre.- S’asseguren les casetes de banys de Badalona per una quantitat aproximada de 15.000 ptes.

11 de desembre.- El Sr Sanmarti informa d’una entrevista realitzada amb el President del Orfeón Graciense de E. y D., per tractar de la entrega de les casetes de banys i d’algun altre material, que es troba a la nostra Entitat, S’aprova fer dites gestions.

1945

17 d’abril.- Es proposa la compra d’una caseta de banys a Badalona que està en venta, i s’acorda efectuar les oportunes gestions a fi de conèixer les condicions econòmiques per poder fer la compra.

21 d’agost.- Es presenta la proposta per comprar una caseta de banys d’obra a Badalona, amb un pressupost de 5.000 ptes., s’acorda desestimar-la perquè l’Entitat no té aquest diners.

18 de setembre.- S’encarrega al Sr. Bort de sol•licitar un pressupost a Construccions Pakan, per l’adquisició d’una caseta de banys.

13 de novembre.- Es presenta el pressupost de Construccions Pakan, per l’adquisició d’una caseta de banys amb el import de 9000 ptes.a pagar en un any, la Junta decideix estudiar-lo i decidir més endavant.

11 de desembre.- Es delega a Redondo, Bort i Escandell perquè presentin un projecte per la construcció de la caseta de banys.

<– Introducció  1946-47 –>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept